Dekorativ bild

Stadsmiljöer som skapar värde

Atrium Ljungberg utvecklar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas, idag och i framtiden. Med visionen "Alla vill leva i vår stad" i sikte skapar vi  värdetillväxt för bolaget, våra aktieägare och samhället.

Vår affärsmodell

 

PROJEKTUTVECKLING

Vår projektutveckling innefattar både nybyggnation och om- och tillbyggnader av fastigheter och sker på attraktiva platser i storstadsregionerna, ofta i anslutning till befintligt bestånd. Projekt genomförs med egen personal från idé till inflytt. Projektens avkastning ska ge en bättre lönsamhet än att förvärva fastigheter med ett befintligt kassaflöde. Projekten bidrar därmed både till en  driftnettotillväxt och en värdetillväxt.

FÖRVALTNING

Vi har en egen förvaltningsorganisation som arbetar nära hyresgästerna för att tillgodose deras behov på bästa sätt och samtidigt vara lyhörda för nya affärsmöjligheter.

FÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNING

Vi utvecklar och förvaltar för att äga en lång tid framöver. Förvärv av nya fastigheter och mark genomförs om vi kan uppnå strategiska fördelar och goda driftnettotillskott eller erhålla en god avkastning genom vår projektutveckling.

Mål för lönsamhet och hållbart företagande

Lönsamhet och tillväxt

Utvecklingen av driftöverskottet är nyckeln till vår framgång. Tillsammans med värdetillväxten från investeringarna lägger det grunden till totalavkastningen.

Mål

Resultat 2019

Avkastning på eget kapital ska vara minst tio procent per år över tid.

Avkastning på eget kapital uppgick till 12,9 procent

 

 

Investeringar i egna fastigheter ska uppgå till minst två miljarder kronor per år. Investeringarna i egna fastigheter uppgick till 1 810 miljoner kronor.
   
Aktieutdelningen ska motsvara minst 50 procent av resultat före värdeförändringar, efter nominell skatt. För 2019 var utdelningen 5,00 kr/per aktie, vilket motsvarar en utdelning om 67 procent.
   

Långsiktig stabilitet

Vår starka kapitalbas bidrar till långsiktig stabilitet och skapar förutsättningar för goda affärer. Våra mål för långsiktig stabilitet har uppnåtts med råge.

Mål

Resultat 2019

Belåningsgrad om maximalt 45 procent. Belåningsgraden uppgick till 42 procent
   
Räntetäckningsgraden ska vara lägst 2,0 gånger. Ränteteckningsgraden uppgick till 4,4 gånger.
   

Hållbart företagande

Hållbart företagande är en naturlig del av vårt arbete och är integrerat i vår affärsmodell. 

Mål

Resultat 2019

Vi utgången av 2021 ska andelen certifierade byggnader vara 100 procent. Per 2019-12-31 var 50 procent av uthyrbar yta certifiterat.
   
Energianvändningen ska minska med 30 procent från 2014 till utgången av 2021. Mellan 2014 och 201 minskade energianvändningen med 18 procent.
   


Vid utgången 2021 ska andelen gröna hyresavtal uppgå till 50 procent av kontrakterad årshyra.

Per 2019-12-31 hade 36 procent av kontrakterad årshyra gröna hyresavtal.

 

 
Vi ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, som en del i att ha hållbara medarbetare. Vi överträffade vårt mål (85 procent) och nådde ett index på 87 procent.

Våra strategier

Vår strategi hjälper oss att göra rätt saker på rätt ställen. Och beskriver hur vi ska göra det. 

STRATEGI VÄRDEDRIVANDE FAKTOR
Vi ska fokusera på att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. > Blandningen ökar flödet av människor på platser och skapar synergier för alla aktörer, som därmed ges större möjligheter att bedriva framgångsrik affärsverksamhet.
Vi ska utveckla och förädla fastigheter och byggrätter > Vi skapar värdetillväxt för bolaget genom aktiv förvaltning och hög vinst i vår projektutveckling. 
Vi ska finnas på starka delmarknader i storstadsregioner där det finns förutsättningar för långsiktig befolkningstillväxt. >  Långsiktig befolkningstillväxt skapar förutsättningar för långsiktig lönsamhet för både oss och våra kunder.
Vi ska vara en betydande aktör med stora och sammanhållna enheter på varje del-marknad. > Som en betydande aktör kan vi leda och påverka utvecklingen och skapa stadsmiljöer som håller över tid.
Vi ska ha fokus på våra kunder i allt vi gör. Samarbetet med kunder, leverantörer, kommuner och andra intressenter ska vara nära, långsiktigt, stabilt och engagerat. > Genom förtroendefulla relationer och samverkan hittar vi innovativa lösningar och skapar tillsammans långsiktigt hållbara och attraktiva miljöer. 
Vi ska leda och driva hela affärsprocessen i egen regi och med egen kompetens. > Genom att själva driva hela affärsprocessen inklusive projekt-utvecklingen kan vi ta väl hand om våra kunder och skapa värdetillväxt över tid.
Hållbarhetsarbetet är integrerat i affärs-strategin och en viktig del av vårt erbjudande. Vi förbättrar vår egen och våra kunders resurseffektivitet. > God resurseffektivitet stärker såväl bolagets värde och resultat som omvärldens förtroende för oss.
Vi ska ha engagerade medarbetare som brinner för det vi gör. Våra grundvärderingar; långsiktighet, samverkan, pålitlighet och innovativt tänkande,  ska vara väl förankrade. > En förutsättning för att åstadkomma ett bra resultat är att kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare. Vi verkar för en god och säker arbetsmiljö och en kultur präglad av delaktighet. Med hållbara medarbetare läggs grunden till utveckling och lönsamhet.