Dekorativ bild

Finansiering

Atrium Ljungberg täcker sitt finansieringsbehov genom kapitalmarknaden, fem nordiska banker och genom direktfinansiering.

Finansverksamheten regleras av bolagets finanspolicy, som minst årligen prövas och fastställs av styrelsen, se nedan.

Finansiella nyckeltal    
  2018-12-31  2017-12-31
Räntebärande skulder, mkr 18 506 18 247
Belåningsgrad, % 41,9 44,7 
Medellöptid räntebindning, år 4,0 4,4 
Medellöptid kapitalbindning, år 4,6 3,5 
Medelränta, räntebärande skulder, % 1,6 1,7 
Soliditet, % 45,9 42,6  
Finanspolicy 2018    
  Mål/Mandat Utfall 2018-12-31
Belåningsgrad kommersiell fastighet  max 70 % 69 % 
Belåningsgrad bostadsfastighet  max 75 % 63 % 
Belåningsgrad koncern  max 50 % 42 % 
Andel ränteförfall inom 12 mån  0-55 % 37 % 
Andel låneförfall inom 12 mån  10-30 % 0 % 
Valutarisk finansiering Får ej förekomma Förekommer ej
Bankmedel  0-200 mkr 335 mkr 
Outnyttjad checkkredit  300-500 mkr 300 mkr 
Antal leverantörer av finansiering, banker 3-7 
Lånevolym hos en leverantör  max 50 % 15 % 
Kreditlöften och likvida medel/låneförfall 4,5 mån minst 100 % uppfyllt
Räntebindning per 2019-09-30    
Bindningstid Belopp, mkr Andel, % Medelränta, %
2019 2 722 14 0,7
2020 1 806 9 0,7
2021 800 4 1,1
2022 400 2 1,6
2023 736 4 1,5
2024 och senare  13 221 67 2,2
Total  19 687 100 1,7
Kapitalbindning per 2019-09-30  
Bindningstid  Belopp, mkr Andel, % 
2019 - -
2020 837 4
2021 3 825 19
2022 4 118 21
2023 1 809 9
2024 och senare  9 098  46
Total  19 687 100 
Kontakta oss