Dekorativ bild

Finansiella risker

Risker Hantering och möjlighet
Kreditrisk  

Med kreditrisk avses risken att våra hyresgäster inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser.

Respektive fastighetsområde utvärderar löpande nya och befintliga hyresgästers förmåga att betala avtalad hyra. Uteblivna hyror tryggas i många fall av depositioner och bankgarantier.
Genom ett stort antal hyresgäster i olika branscher uppnås en god riskspridning.

Valutarisk

Med valutarisk avses risken att våra intäkter blir lägre
eller kostnader blir högre då avtal skrivs i annan valuta
än svenska kronor.

Vi finansierar oss till viss del genom obligationer i norska kronor där lånevolymen och kupongbetalningar har säkrats med valutaswap vilket eliminerar valutaexponeringen.
Endast undantagsvis görs inköp i utländsk valuta vilket medför en låg valutarisk.

Räntor  

De främsta riskerna är fluktuationer i resultat och
kassaflöde på grund av ränteförändringar.

I syfte att begränsa risken för kraftiga svängningar av räntekostnader fördelas ränteförfallostrukturen över olika löptider genom räntederivat.

Återfinansiering  

Refinansieringsrisker föreligger vid  mförhandlingar
av befintliga krediter och finansiering av kommande investeringar.

För att begränsa refinansieringsrisken får maximalt 50 procent av finansieringen tillgodoses av en enskild långivare. Atrium Ljungberg har kreditavtal med fem olika långivare i bank, direktfinansering och finansiering på kapitalmarknaden via certifikatoch MTN-program.

Kontakta mig