Kallelse till årsstämma 2021

Till följd av covidpandemin har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman.

Anmälan

För att ha rätt att genom poströstning delta i bolagsstämman ska aktieägare

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 mars 2021.

- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Computershare tillhanda senast onsdagen den 24 mars 2021.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier - utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst - tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 17 mars 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

-> Anmälan och poströstning (kräver Svenskt Bank-ID)


Poströstning

Poströstning kommer att kunna genomföras från och med torsdag den 18 februari 2021 till och med onsdagen den 24 mars 2021. Aktieägaren kan rösta i förväg på något av följande sätt:

1. Röstning på webbplatsen: Röstning kan göras elektroniskt med Bank-ID på denna webbplats.

2. Röstning via e-post: Röstning kan göras genom att fylla i detta förhandsröstningsformulär och sedan skicka formuläret till följande e-postadress info@computershare.se, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar.

3. Vanlig post:
Röstning kan göras genom att skriva ut och fylla i det förhandsröstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats och sedan skicka formuläret till Computershare AB, ”Atrium Ljungberg AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som är fysisk person kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets webbplats www.al.se. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets webbplats, www.al.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget via e-post till bolagsstamma@al.se eller via brev till Atrium Ljungberg AB, ”Årsstämma”, Box 4200, 131 04 Nacka, senast måndagen den 15 mars 2021. Upplysningarna skall hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.al.se och på bolagets huvudkontor på Smedjegatan 2C i Nacka senast den 20 mars 2021.

Eventuella frågor om årsstämman eller poströstningsformuläret hänvisas till Computershare AB på telefon 0771-24 64 00.

Information om hur dina personuppgifter hanteras