Dekorativ bild

Hållbarhet - med omsorg om människa och miljö

Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer och fastigheter där människor ska leva, arbeta och vistas i många år framöver. Därför har vi ett långsiktigt, ansvarstagande perspektiv när vi äger, bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter och stadsdelar.

Frågan om hållbar stadsutveckling har aktualiserats i takt med urbaniseringen och en växande befolkning i storstadsregionerna. Insikten har ökat om att jordens resurser är ändliga och att människan inverkar på klimatet. Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en tredjedel av Sveriges energianvändning och har en stor klimatpåverkan. I vår bransch finns också risker gällande hälsa och säkerhet, korruption och brott mot de mänskliga rättigheterna. Därför är det viktigt för oss att i all vår verksamhet verka med omsorg om människa och miljö.

Atrium Ljungberg är aktiva under en byggnads hela livscykel; som utvecklare av nya fastigheter, inköpare av byggmaterial och tjänster, som byggherre och entreprenör, som fastighetsförvaltare och som uthyrare av lokaler, men också i en byggnads slutskede om den ska rivas. Vi ställer krav på våra leverantörer och samarbetar med våra hyresgäster för att nå längre än vi hade gjort var för sig. På så sätt försöker vi påverka hela värdekedjan i en hållbar riktning.

Våra fyra fokusområden

Vi vill stärka vår konkurrenskraft och affär genom en bred ansats, där omsorg om människor och miljö är självklara komponenter. Baserat på vår affär och dialog med bolagets viktigaste intressenter har vi identifierat fyra fokusområden:

Vi har tydliga hållbarhetsmål

Hållbarhetsarbetet är tydligt integrerat i vår affärsstrategi och en viktig del av vårt erbjudande. Vi förstärker successivt vårt fokus på hållbart företagande och följer upp vår utveckling löpande. Nyligen genomfördes en mappning av de globala målen mot Atrium Ljungbergs väsentliga områden och strategier. Utifrån den har vi valt ut de tio globala mål med delmål där vi har möjlighet att bidra.

Vi jobbar mot nationella och internationella hållbarhetsrelaterade mål och riktlinjer och deltar aktivt i flera utvecklingsprojekt i bygg- och fastighetsbranschen. Vi ingår bland annat i Sweden Green Building Councils Breeam-kommitté som ansvarar för strategier gällande förvaltning, utvärdering och utveckling av certifieringssystemet. Utöver värderingar och policyer som grundläggande styrmedel är vi anslutna till FN:s Global Compact och stödjer dess principer.

Vi har också valt att bli en aktör i Fossilfritt Sverige där vi ska visa på konkreta åtgärder för att minska våra koldioxidutsläpp. Där har vi bland annat antagit Solutmaningen och Tjänstebilsutmaningen.

Hållbarhet
Dekorativ bild

Störst i Sverige på laddplatser

Ett steg i Atrium Ljungbergs arbete med att utveckla hållbara stadsmiljöer är vår stora satsning på laddplatser för elbilar och laddhybrider. Faktum är att vi under 2018 blev störst i Sverige då vi installerade mer än 700 laddplatser, bland annat i Kista och Hagastaden. Från 1 januari 2020 tar vi endast in elbilar, laddhybrider och bilar med biogas som förmåns- och tjänstebilar.

kontakt

Kontakta oss

Saga Wennberg Jernberg
Hållbarhetsansvarig
Kontakta mig
Angela Berg
Affärsområdeschef Projekt
Kontakta mig