Dekorativ bild

Affärsetik

Vi ska vara en långsiktig och pålitlig partner i alla våra relationer. Vi arbetar aktivt för att motverka risker för mutor, korruption och brott mot mänskliga rättigheter.

Vi värnar om sunda affärsmetoder och arbetar aktivt med affärsetik bland de anställda och ställer krav på leverantörer och underentreprenörer att göra detsamma. Vår policy för affärsetik är också vår uppförandekod och omfattar alla anställda i bolaget, även de tillfälligt anställda.

Vi har en visselblåsningsfuntion

Vi har sedan flera år tillbaka en visselblåsarfunktion som gör det möjligt för anställda och entreprenörer att anonymt anmäla misstankar om korruption eller andra brott. Vi anlitar oss av en extern leverantör för att garantera anonymitet.

Affärsetik i leverantörskedjan

Vi är delaktiga i hela värdekedjan – från att förvärva mark i ett tidigt skede av områdens stadsplanering till att driva en hållbar process genom utveckling, byggnation, förvaltning och i slutändan rivning och återvinning. Våra leverantörer ses som en förlängning av vår egen verksamhet. De varor och tjänster vi köper ska vara producerade med omsorg om människa och miljö. Vår leverantörspolicy utgör vår uppförandekod för leverantörer. Den baseras på Fastighetsägarnas uppförandekod för leverantörer och anger de minimikrav vi ställer på hela leverantörskedjan. De områden som berörs är affärsetik, miljö, arbetsmiljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Läs mer i vår leverantörspolicy 

Styrning och kontroll

När avtal tecknas ska leverantörspolicy signeras av leverantören och läggas som bilaga till avtalet. Med hjälp av en tredje part genomför vi varje år revisioner av utvalda leverantörer. Om fel upptäcks och bedöms vara allvarligt upphävs aktuellt avtal. Vid mindre anmärkningar för vi dialog med leverantörer och uppmanar till bättring. Om ingen bättring sker sägs avtalet upp.

Skattepolicy

Vi betalar skatt i Sverige och den består av aktuell skatt, fastighetsskatt, ej avdragsgill moms, stämpelskatt, sociala avgifter och särskild löneskatt. Vår skattepolicy slår fast att vi ska vara en pålitlig, långsiktig och ansvarstagande samhällsmedborgare som alltid agerar utifrån gällande lagar och regler och ska balansera aktieägarintresset med samhällsintresset. Skatter ska kontrolleras, redovisas samt betalas korrekt. Vi åtar oss också att inte bedriva aggressiv skatteplanering. Med aggressiv skatteplanering avses transaktioner utan affärsmässiga drivkrafter som bara syftar till att minska skatten. Skattepolicyn finns tillgänglig på al.se.

Våra fokusområden