Dekorativ bild

Intressenter och dialog

Atrium Ljungberg skapar miljöer där människor ska vilja vara – leva, arbeta och vistas – nu och under lång tid framöver. För att lyckas med det krävs innovativt tänkande, långsiktighet, pålitlighet, samverkan och att vara lyhörd. Lyhörda för våra kunders, hyresgästers och andra viktiga intressenters krav på oss som hyresvärd, partner, investering och som arbetsgivare.

Våra viktigaste intressenter är kunder, ägare och investerare, medarbetare och kommuner. Därför har vi kontinuerlig dialog med dess, dels för att skapa platser där alla vill vistas, dels för att ta reda på vilka förväntningar som finns på oss.

Våra kunder står alltid i fokus. Samarbetet ska vara nära, långsiktigt, stabilt och personligt. Vi har lokala organisationer på plats och har korta beslutsvägar i affärsprocessen. Genom samverkan hittar vi innovativa lösningar och skapar tillsammans långsiktigt hållbara och attraktiva miljöer.

Väsentlighetsanalys och väsentliga frågor

För att fastställa att både vi och våra kunder upplever att vi arbetar med rätt saker, har vi genomfört en väsentlighetsanalys som bygger på resultatet av vår löpande intressentdialog. Utifrån vår strategi, påverkan på omvärlden och våra intressenters förväntningar har vi identifierat sex väsentliga frågor som lett till fyra fokusområden för vårt arbete med hållbart företagande.

Sex områden kan kategoriseras som väsentliga frågor för Atrium Ljungberg och vårt hållbarhetsarbete; hållbar stadsutvecklingmiljö och resurseffektivitetinköp och leverantörer, antikorruption, medarbetare samt kommunikation. 

Område Resultat
Hållbar stadsutveckling
Samtliga intressenter (kunder, kommuner, ägare, medarbetare) anser att hållbar stadsutveckling är ett väsentligt område. Kunder efterfrågar särskilt smarta lösningar, däribland systemval, som hjälper dem att göra de egna verksamheterna mer hållbara. Kommuner betonar även samverkan, inkludering och dialog med intressenter.
Vi har förtydligat och utvecklat vår definition av och strategi för hållbar stadsutveckling. Vi jobbar aktivt med att integrera strategin i vår verksamhet från tidiga projektskeden till förvaltning.
Miljö och resurseffektivitet
Samtliga intressenter förväntar sig att Atrium Ljungberg håller hög nivå när det gäller miljöanpassning och resurseffektivitet. Vissa aspekter ses som hygienfrågor medan andra tillskrivs större tyngd. Systemval anses viktigt, för att Atrium Ljungberg ska skapa förutsättningar för hyresgäster att minska miljöpåverkan – det ska vara lätt att göra rätt. Resurseffektivitet anses även vara särskilt viktigt i fastighetsförvaltningen.
Vi fokuserar på resurseffektivitet och har minskat vår energianvändning. Vi har satt ett mål om att minska vår energianvändning per kvadratmeter med 30 procent mellan åren 2014 - 2021.
Inköp och leverantörer
Det är tydligt att kunder, ägare och kommuner förväntar sig att Atrium Ljungberg håller hög nivå när det gäller inköp och samarbeten med leverantörer. Inköp och leverantörer innefattar exempelvis: bedömning av leverantörer avseende miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.
Vi har inrättat en inköpsfunktion och systematiserat våra inköpsprocesser. Vi ställer krav på leverantörer att följa vår inköpspolicy.
Antikorruption
Kunder, ägare och kommuner förväntar sig att Atrium Ljungberg håller hög nivå när det gäller integritet och antikorruption. Arbetet med integritet och antikorruption förväntas genomsyra Atrium Ljungbergs alla verksamheter samt alla interna och externa relationer.
Vi jobbar förebyggande i frågan och har en ny policy för affärsetik. Vi har också inrättat en visselblåsarfunktion.
Medarbetare
Anställningsvillkor, sund arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är viktiga för medarbetarnas trivsel, motivation och prestation. Kompetensutveckling, mångfald och att alla har lika möjligheter är också viktiga frågor.
Vi har antagit en nollvision för stressrelaterade sjukdomar och arbetsplatsolyckor. Vi har också utsetts som en Sveriges bästa arbetsplatser vid ett flertal tillfällen.
Kommunikation
Kommunikation togs framförallt upp av kunder och kommuner som ett väsentligt område. Kunderna vill att vi visa upp hur fastigheterna och lokalerna miljöanpassats och deras miljöprestanda.
Vi har ett mål om att miljöcertifiera alla våra fastigheter. Vi har också ett mål om att 50 procent av kontrakterad årshyra år 2021 ska ha ett grönt hyresavtal.