Dekorativ bild

Miljö och resursanvändning

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra vår egen och våra hyresgästers resurseffektivitet. Miljöcertifierade byggnader, gröna hyresavtal och en minskad energianvändning är viktiga arbetsområden för oss.

Vi miljöcertifierar våra byggnader

Vi certifierar våra nybyggnader av kommersiella lokaler med Breeam, befingliga fastigheter med Breeam-in-Use och nybyggda bostäder med Miljöbyggnad.
Certifieringarna bidrar till att göra våra fastigheter med hållbara samtidigt som det blir enklare att jämföra byggnader med varandra och enklare för oss att kommunicera till hyresgäster.
När vi certifierar våra nybyggnader enligt Breeam är vårt mål att nå minst betyget very good, när vi certifierar byggnader enligt Miljöbyggnad är vårt mål att minst nå betyget silver.
Vid inköp av byggvaror använder vi oss av Byggvarubedömningen, ett webbaserat system för miljöbedömda varor som på så sätt minskar vår miljöpåverkan när vi bygger.

Vår energianvändning

El står för den största andelen av vår energianvändning och vi köper el främst från vattenkraft. Sedan något år får vi även el från egna solcellsanläggningar där anläggningen i Sickla är den största i Stockholms län.
För att värma våra fastigheter använder vi fjärrvärme i en majoritet av våra fastigheter. 
När vi behöver kyla våra fastigheter används både köpt fjärrkyla och egenproducerad kyla.

Sedan 2014 har vi minskat vår energianvändning med 18 procent och vårt mål är att ha minskat användningen per kvadratmeter med 30 procent fram till år 2021, detta tack vare en ökad medvetenhet hos våra anställda och genomförda energieffektiviseringar. 

Våra koldioxidutsläpp och vår klimatpåverkan

Våra koldioxidutsläpp uppgår till 7,5 kg per kvadratmeter. Utsläppen kommer till största delen från våra fastigheter värmda med fjärrvärme och från bilburna besökare på våra handelsplatser. En mycket liten del från elanvändningen och tjänsteresor. Även om andelen tjänsteresor är liten har vi antagit Tjänstebilsutmaning som innebär att företaget åtar sig att endast köpa in elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar från 2020.
För att minska utsläppen från våra besökare och hyresgäster har vi installerad elladdplatser och investerat i fler cykelparkeringar. Den el vi använder i våra fastigheter koldioxidfri el från vattenkraft. Förutom i ett undantag. För att kompensera för denna stödjer vi ett vindkraftsprojekt i Indien.

Vi ökar andelen gröna hyresavtal

Gröna hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om ett gemensamt åtagande att minska miljöpåverkan i fastigheterna, såsom energi, avfall och transporter. Målet är vid utgången av 2021 ska andelen gröna hyresavtal vara minst 50 procent av kontrakterad årshyra. För närvarande är den siffran 36 procent.

Från år 2021 vill vi erbjuda vi individuell mätning av avfall

Vi tillhandahåller återvinning i alla våra fastigheter. Efterfrågan från våra hyresgäster på att kunna följa upp sin avfallshantering har ökat. Senast 2021 är målet att kunna erbjuda individuell mätning för våra hyresgäster i våra kontors- och handelsbyggnader.  

Återbruk på våra handelsplatser

Det finns ett stort intresse för återbruk bland våra kunder. På de allra flesta av våra handelsplatser finns minst en second-hand-aktör. Vi har också genomfört flera kampanjer på våra handelsplatser där kunder får lämna in begagnade kläder. Vi har valt att samarbeta med Stadsmissionen för dessa kampanjer.

Våra fokusområden