Dekorativ bild

Investeringar och förvärv

Risker Hantering och möjligheter
Investeringar  

Atrium Ljungberg utvecklar och uppför egna fastigheter löpande i sin  projekt-verksamhet. Risker i denna verksamhet är att  kundernas behov och förväntningar inte uppfylls, att projekten blir dyrare på grund av felkalkylering eller av ändrade förutsättningar.

Projekten drivs till stor del med egen kompetens och det egna dotterbolaget TL Bygg. Därigenom har vi direktkontakt med kunderna, korta beslutsvägar samt snabb och enkel överlämning till förvaltningen.
För alla investeringar gäller bolagets försiktighetsprincip. Denna innebär att inga investeringar påbörjas utan att en rimlig avkastning kan tryggas genom tecknande av hyreskontrakt. 

Förvärv  

Atrium Ljungbergs expansion sker också genom förvärv av fastigheter. Riskerna vid förvärv är att uthyrnings-graden och hyres-utvecklingen blir sämre än förväntat eller att den tekniska standarden är sämre än gjorda bedömningar. En annan risk är att det framkommer oväntade miljö-konsekvenser.  Vid förvärv av fastigheter via bolag förekommer även en skattemässig risk. 

Riskerna vid ett förvärv förebyggs genom att göra en så kallad due-diligence där vi med både interna och externa specialister besiktigar fastigheten samt granskar avtal, räkenskaper och skattemässiga aspekter. Samtliga förvärv görs med avsikten att långsiktigt äga och förvalta fastigheterna.

Projektportfölj  

Fastighetsutveckling genom investeringar i egna fastigheter och framtagande av byggrätter är mycket viktiga för företagets värdetillväxt. En begränsad projektportfölj kan dämpa den framtida tillväxten. 

Bolaget har en stor projektportfölj och för att behålla en
långsiktig tillväxt söker vi ständigt nya affärsmöjligheter
och projekt genom löpande dialog med kommuner och
andra marknadsaktörer.