Dekorativ bild

Medarbetare och leverantörer

Risker  Hantering och möjlighet
Kompetens  

En viktig förutsättning för vår framgång är att kunna attrahera och behålla kompetent personal.

Genom att arbeta för att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work® strävar Atrium Ljungberg efter att både attrahera och behålla kompetent personal. 

Leverantörer  

Med leverantörsrisk avses risken att våra leverantörer inte kan fullgöra sina leveranser, använder sig av oetiska affärsmetoder eller inte uppfyller uppsatta miljökrav, arbetsvilkor och mänskliga rättigheter

Atrium Ljungbergs inköpsfunktion utgör ett effektivt stöd för hela organisationen genom att samordna inköp. Detta leder till högre kvalitet och minskade kostnader. Vidare arbetar inköpsfunktionen med att säkerställa att koncernens leverantörer följer Atrium Ljungbergs krav inom hållbarhet och affärsetik

Hälsa och säkerhet  

I vår verksamhet och bransch förekommer hälso- och säkerhetsrisker.
I driften av fastigheterna och i byggverksamheten är skador på händerna de vanligaste olyckorna. I kontorsmiljön är riskerna framförallt relaterade till stress som påverkar den psykiska hälsan.

Vi har en nollvision när det gäller stressrelaterade sjukdomar och arbetsplatsolyckor.
Vi håller regelbundet arbetsmiljöutbildningar för våra projektledare och tekniska förvaltare
samt för ledare på dotterbolaget TL Bygg. Vi tillhandahåller hälsoförsäkring till de anställda och i bolagets Performance Management process ingår tydlig dialog mellan chef och medarbetare.

 
Korruption  

Oegentligheter som berör Atrium Ljungberg och allvarligt kan komma skada vårt varumärke och personal.

Atrium Ljungberg har inrättat en whistleblowingtjänst via en extern part. På så sätt kan vi garantera ett system med högsta sekretess och total anonymitet som gör det tryggt för våra anställda, kunder och samarbetspartners att lämna en anmälan. Anmälningar lämnas på vår webbplats för att sedan tas om hand av den externa parten. Det finns en policy för affärsetik med riktlinjer som ger mer konkret vägledning.

Kontakta oss

Kontakta oss