Dekorativ bild

Miljö och omvärld

Risker Hantering och möjlighet

Förorening på våra fastigheter

 

Enligt Miljöbalken kan fastighet-sägaren bli skyldig att bekosta åtgärder på grund av föroreningsskada eller
allvarlig miljöskada.

Inför fastighetsförvärv och nya projekt gör vi genomlysningar för att identifiera eventuella miljörisker.
Processen bidrar också till att identifiera möjligheter till
energieffektivisering och minska förekomsten av material med
negativ effekt på människa och miljö.

Klimatförändringar

Extrema väderhändelser såsom skyfall, storm och
stora temperatur-svängningar till följd av globala klimat- förändringar riskerar att leda till skador på vårt
fastighetsbestånd samt öka kostnaderna för att bygga och utveckla fastigheter.

Atrium Ljungberg arbetar löpande med förbättrande underhåll
för att öka våra fastigheters motståndskraft vid extrema
väderhändelser.
Vid nyproduktion och större ombyggnadsprojekt beaktas
riskerna i största möjliga utsträckning.

Krav på effektivare
energianvändning

 

Ökade myndighetskrav gällande energi-användning.

Atrium Ljungberg arbetar löpande med energieffektivisering
genom implementering av ny teknik i både befintligt fastighetsbestånd och vid nyproduktion vilket leder till minskade löpande kostnader.

E-handel  

E-handel har blivit en viktig försäljningskanal och försäljningsvolymen ökar årligen. Fler detalj-handelsföretag etablerar nätbutiker. Detta påverkar
efterfrågan på handelslokaler.

Enligt HUI Research stod e-handeln för nio procent av den totala detaljhandeln 2018. Vi följer utvecklingen noggrant och har också en tät dialog med våra detaljhandelskunder. Atrium Ljungberg
bygger platser med attraktionskraft och flexibla lokaler som kan anpassas efter nya förutsättningar. Under senare tid har det även
visat sig framgångsrikt att kombinera nät- och butikshandel där konsumenterna kan få ytterligare upplevelser i den fysiska butiken samt har möjlighet till avhämtning och att returnera
köpta varor.

Digitalisering

 

Digitaliseringen är en stark förändringsfaktor i samhället. Digitaliseringen förändrar människors
beteenden och kundernas förväntningar ökar ständigt.
Vissa branscher har genomgått omfattande marknadsförändringar
där nya aktörer vanligtvis i form av
plattformsföretag etablerat sig och vunnit stora marknadsandelar.

Atrium Ljungberg satsar på innovation och digital utveckling.
Vi ser över hur vår befintliga affär kan transformeras och identifierar nya affärsmöjligheter. Vi har ett starkt kundfokus och
utvecklar våra processer för att snabbt driva innovationsprojekt och testa nya affärskoncept. Utgångspunkten är att skapa värden för slutkonsumenten.

 
Uppskjuten skatt  
Enligt gällande redovisningsregler kräver att uppskjuten skatteskuld redovisas som om alla

fastighets- försäljningar skulle beskattas med aktuell skattesats om 20,6 procent.
Hur stor den verkliga uppskjutna skatteskulden är beror dock på bolagets skatteposition, hur länge
Atrium Ljungberg innehaft fastigheten samt hur marknaden prissätter den uppskjutna skatteskulden vid försäljning av fastighet via bolag.

Koncernens redovisade uppskjutna skatt avseende fastigheter uppgår till 4 598 miljoner kronor beräknad med en skattesats om
20,6 procent.
Vid en kalkylmässig uppskjuten skatt avseende fastigheterna på fyra procent (i enlighet med Aktuellt substansvärde EPRA NNNAV) skulle uppskjuten skatt uppgå till 941 miljoner kronor,
vilket skulle påverka det egna kapitalet positivt med 3 687 miljoner kronor.

Utredning av försäljning av
paketerade fastigheter, den så kallade paketeringsutredningen

 
Den så kallade paketerings-utredningen föreslår att

fastigheter, som säljs paketerade i ett bolag, ska beskattas utifrån marknadsvärdet. Enligt gällande
regler är andelsförsäljningen i fastighetsägande bolag skattefri. Enligt utredningen ska beskattningen
jämställas vid en direktförsäljning av fastighet.
Regeringen har meddelat att handläggning fortfarande pågår.

Atrium Ljungberg följer noggrant utvecklingen, men bedömer risken, givet det politiska läget, som låg för att förslagen i utredningen ska genomföras under närmaste tid. Vid ett eventuellt införande kommer vi att se över sina rutiner vid transaktioner.