Dekorativ bild

Miljö

Risker Hantering och möjligheter
Förorening eller miljöskador på våra fastigheter  
Enligt Miljöbalken kan fastighetsägaren bli skyldig att bekosta åtgärder på grund av föroreningsskada eller allvarlig miljöskada. Förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller anläggning kan medföra skada eller olägenhet för våra hyresgästers hälsa eller miljön. Inför fastighetsförvärv och nya projekt gör vi genomlysningar för att  identifiera eventuella miljörisker.
Processen bidrar också till att identifiera möjligheter till energieffektivisering och minska förekomsten av material med negativ effekt på människa och miljö.
Klimatförändringar  
Extrema väderhändelser såsom skyfall, storm och stora temperatursvängningar
till följd av globala klimatförändringar riskerar att leda till skador på vårt fastighetsbestånd. Omfattande politiska, juridiska, tekniska och marknadsmässiga förändringar kan bli aktuella för att uppnå ett klimatneutralt samhälle. Detta kan öka kostnaderna för att bygga, utveckla och förvalta fastigheter.
Atrium Ljungberg arbetar löpande med förbättrande underhåll för att öka våra fastigheters motståndskraft vid extrema väderhändelser.
Vid nyproduktion och större ombyggnadsprojekt beaktas riskerna i största möjliga utsträckning.
Krav på effektivare energianvändning  
Ökade myndighetskrav gällande energianvändningen riskerar att öka
kostnader för att bygga och utveckla fastigheter.
Atrium Ljungberg arbetar löpande med energieffektivisering genom implementering
av ny teknik i både befintligt fastighetsbestånd och vid nyproduktion vilket leder till
minskade löpande kostnader.
Vill du veta mer?

Kontakta mig

Saga Wennberg Jernberg
Hållbarhetsansvarig
Kontakta mig