Dekorativ bild

Omvärld

Riskbeskrivning Hantering och möjlighet
E-handel  
E-handel har blivit en viktig försäljningskanal och försäljningsvolymen ökar årligen. Fler detaljhandelsföretag etablerar nätbutiker.
Detta påverkar efterfrågan på handelslokaler.
Enligt HUI Research stod e-handeln för elva procent av den totala detaljhandeln 2019. Vi följer utvecklingen noggrant och har också en tät dialog med våra detaljhandelskunder. Atrium Ljungberg bygger platser med attraktionskraft och flexibla lokaler som kan anpassas efter nya förutsättningar. Under senare tid har det även visat sig framgångsrikt att kombinera nät- och butikshandel där konsumenterna kan få ytterligare upplevelser i den fysiska butiken samt har möjlighet till avhämtning och att returnera köpta varor.
Digitalisering  
Digitaliseringen är en stark förändringsfaktor i samhället. Digitaliseringen
förändrar människors beteenden och kundernas förväntningar ökar ständigt. Vissa branscher har genomgått omfattande marknadsförändringar där nya aktörer vanligtvis i form av plattformsföretag etablerat sig och vunnit stora marknadsandelar.
Atrium Ljungberg satsar på innovation och digital utveckling. Vi ser över hur vår befintliga affär kan transformeras och identifierar nya affärsmöjligheter. Vi har ett starkt kundfokus och utvecklar våra processer för att snabbt driva innovationsprojekt och testa nya affärskoncept. Utgångspunkten är att skapa värden för slutkonsumenten och därigenom skapa nya intäkter för bolaget. Under 2019 inrättades inom AO Affärsutveckling en specialistroll som driver arbetet med nya digitala affärer.
Uppskjuten skatt  
Enligt gällande redovisningsregler kräver att uppskjuten skatteskuld redovisas som om alla fastighetsförsäljningar skulle beskattas med aktuell skattesats om 20,6 procent.
Hur stor den verkliga uppskjutna skatteskulden är beror dock på
bolagets skatteposition, hur länge Atrium Ljungberg innehaft fastigheten
och hur marknaden prissätter den uppskjutna skatteskulden vid försäljning av fastighet via bolag.
Koncernens redovisade uppskjutna skatt avseende fastigheter uppgår till 4 598 miljoner kronor beräknad med en skattesats om 20,6 procent.
Vid en kalkylmässig uppskjuten skatt avseende fastigheterna på fyra procent (i enlighet med Aktuellt substansvärde EPRA NNNAV) skulle uppskjuten skatt uppgå till 941 miljoner kronor, vilket skulle påverka det egna kapitalet positivt med 3 687 miljoner kronor.
Utredning av försäljning av paketerade fastigheter, den så kallade paketeringsutredningen  
Den så kallade paketeringsutredningen föreslår att fastigheter, som säljs paketerade i ett bolag, ska beskattas utifrån marknadsvärdet.
Enligt gällande regler är andelsförsäljningen i fastighetsägande bolag skattefri. Enligt utredningen ska beskattningen jämställas vid en direktförsäljning av fastighet. Handläggning pågår fortfarande.
Atrium Ljungberg följer noggrant utvecklingen, men bedömer risken, givet det politiska läget, som låg för att förslagen i utredningen ska genomföras under närmaste tid.
Vill du veta mer?

Kontakta mig